Rekord

Regulamin serwisu

1. Definicje

1.1
Regulamin – niniejszy regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 23.02.2022, a który oznaczony jest identyfikatorem RS-KP-230222-3. Zwany dalej Regulaminem.
1.2
Serwis – witryna internetowa Konsulting + wraz z towarzyszącymi jej usługami i infrastrukturą techniczno-administracyjną, która jest publicznie dostępna pod adresem https://konsulting.plus, a do której internauci mogą trafiać także poprzez adresy przekierowania, np. konsulting.plus. Zwana dalej Serwisem.
1.3
Umowa – umowa dotycząca produktu oferowanego w Serwisie, zawarta na odległość pomiędzy Administratorem a daną organizacją za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
1.4
Organizacja – podmiot złożony z osobnych części lub zasobów, które ze sobą współpracują i tworzą jedną zorganizowaną całość (np. firma, jednostka organizacyjna, NGO).
1.4.1
Mianem organizacji określa się zazwyczaj w Regulaminie organizacje konsultingowe lub oferentów, odnosząc się do ich statusu przed zawarciem umowy określonej w pkt. 1.3.
1.5
Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nabyła pakiet ofertowy i tym samym zawarła z Administratorem umowę określoną w pkt. 1.3.
1.5.1
Oferent, który nabył Pakiet członkowski Klub + nadal jest określany mianem oferenta.
1.6
Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nabyła Pakiet członkowski Klub + i tym samym zawarła z Administratorem umowę określoną w pkt. 1.3.
1.6.1
Subskrybent, który nabył dodatkowo pakiet ofertowy, określany jest jako oferent.
1.7
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nie zawarła z Administratorem umowy, lecz jedynie korzysta z Serwisu.
1.7.1
Terminem „zarejestrowany użytkownik” określa się w Regulaminie oferenta lub subskrybenta.
1.8
Konto – podstrona Serwisu, umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom zarządzanie danymi, dokonywanie aktualizacji danych, zmianę hasła, weryfikację stanu złożonych zamówień, korzystanie z funkcjonalności i działów dostępnych po zalogowaniu się.
1.9
Biznes Market – sklep internetowy, funkcjonujący w ramach serwisu Konsulting +, w którym są oferowane produkty Administratora, w tym pakiety ofertowe, moduły ofertowe i pakiety członkowskie Klub +.
1.10
Pakiet ofertowy – pakiet dostępowy umożliwiający zamieszczanie w Serwisie ofert oraz postów, w ramach którego połączono ze sobą kilka funkcji, uprawnień lub produktów.
1.11
Moduł ofertowy – funkcjonalność lub oprogramowanie rozszerzające zawartość danego pakietu ofertowego o dodatkowe funkcje, uprawnienia lub korzyści.
1.12
Pakiet członkowski – pakiet oferujący dostęp do intranetu kooperacyjnego w zewnętrznym serwisie Klub +. Pakiety członkowskie oferowane są w formie rocznych subskrypcji członkowskich.
1.13
Kupon VIO – kupon rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu, a który może zawierać kod rabatowy, tzw. Kod VIO (Very Important Organization).
1.14
Spotab – społecznościowa tablica (zwana też tablicą lub tablicą społecznościową), do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube), rejestrująca i wyświetlająca aktywność wszystkich połączonych z nią źródeł.
1.15
Robot społecznościowy – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności i zadania związane z publikacją treści (ofert, publikacji) w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
1.16
Robot publikacyjny – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności publikacyjne w serwisie, m.in. umożliwiające publikowanie bez logowania się w Serwisie lub republikowanie treści pomiędzy serwisami.
1.17
Publikacja – każda samodzielna treść opublikowana w Serwisie, w tym oferta, post, komentarz.
1.18
PIN – cyfrowy kod weryfikacyjny, służący do zatwierdzania dyspozycji, weryfikacji tożsamości lub aktywacji konta.

2. Składanie zamówień

2.1
Zamówienia dotyczące produktów, takich jak pakiety ofertowe, pakiety członkowskie i moduły ofertowe są składane w Serwisie przez stronę Biznes Market.
2.2
Zamówienia dotyczące ofert składane są przez dedykowane formularze ofertowe udostępniane na poszczególnych stronach ofert lub na stronach oferentów.
2.3
Złożenie każdego zamówienia jest dobrowolne, lecz wymaga określonych zgód dotyczących danych, w tym danych osobowych.
2.3.1
W przypadku zamówień składanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy ofertowych wymagane jest wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych oraz adresu IP oferentowi, z którego oferty dany użytkownik skorzystał.
2.4
Złożenie zamówienia w Biznes Market lub wypełnienie formularza ofertowego wiąże się z akceptacją oświadczeń dotyczących Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
2.5
Użytkownicy, a w szczególności zarejestrowani użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych i ich aktualność.
2.6
Po złożeniu zamówienia na stronie „Zamówienie” wyświetlane jest jego podsumowanie, a kopia zamówienia jest wysyłana na adres email wskazany przez odbiorcę.
2.6.1
Podgląd zawartości i statusu zamówienia jest dostępny na stronie „Moje konto”.
2.7
Zamówienia składane w sklepie Biznes Market są realizowane w następującym trybie:

 • złożenie zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie odbiorcy e-maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl oraz panel szybkich płatności w systemie Przelewy24.pl);
 • aktywacja konta oferenta w Serwisie (wymagane jest zaznaczenie pola wyboru „Utwórz konto w serwisie Konsulting +”);
 • aktywacja głównego źródła społecznościowego oferenta w spotabie Serwisu;
 • opłacenie faktury VAT;
 • pełna aktywacja zamówionego produktu.

2.7.1
W przypadku niezaznaczenia pola wyboru „Utwórz konto w serwisie Konsulting +” konto oferenta nie jest zakładane, lecz oferent jest zobowiązany do jego utworzenia w ciągu 7 dni, wypełniając dedykowany formularz Rejestracja oferenta.
2.8
Zamówienia składane przez formularz ofertowy (dodatkowy moduł ofertowy zamawiany w Biznes Market) są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie formularza zamówienia;
 • przesłanie zamówienia do oferenta.

2.9
W przypadku niewygenerowania się faktury VAT (najczęściej w wyniku niezgodności danych podanych w formularzy z danymi pobieranymi z bazy GUS) faktury są wystawiane ręcznie w ciągu 60 minut – licząc od chwili przesłania formularza – i są wysyłane na email podany w formularzu.
2.9.1
Faktury generowane automatycznie różnią się od faktur wystawianych ręcznie jedynie posiadaniem identyfikatora, czyli tzw. ID serwisu: XX/XX/XXXX/ID. Faktury wystawiane ręcznie posiadają numerację skróconą: XX/XX/XXXX.
2.10
Na żądanie oferenta możliwe jest wcześniejsze aktywowanie funkcjonalności oraz usług dotyczących pakietów ofertowych, lecz wyłącznie drogą elektroniczną i z adresu email podanego podczas składania zamówienia.
2.11
Wcześniejsza aktywacja nie wpływa na okres aktywności zamówionego pakietu ofertowego.
2.12
Administrator zastrzega sobie prawo do: modyfikacji pakietów, modułów i ich składowych, zmiany lub prolongaty terminów, zastępowania produktów innymi równoważnymi lub korzystniejszymi produktami i rozwiązaniami.
2.12.1
Działania określone w pkt. 2.12 mogą być realizowane w innych serwisach oraz w kooperacji z innymi serwisami lub podmiotami.
2.13
Okres aktywności danego produktu (pakietu ofertowego, pakietu członkowskiego, modułu ofertowego itp.) liczony jest od dnia wymagalności danej płatności, np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym na fakturze „terminie płatności” i trwa przez jeden rok.
2.13.1
Okres aktywności jest liczony dla każdego produktu osobno.
2.14
Zawartość poszczególnych pakietów ofertowych lub pakietów członkowskich Klub + określono w Rozdziale 7.

3. Rejestracja i zakładanie konta

3.1
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i ma charakter dobrowolny.
3.2
Rejestracji oferenta można dokonać na stronie Rejestracja oferenta, poprzez dedykowany formularz rejestracyjny.
3.2.1
Rejestracja częściowa oferenta ma miejsce podczas składania zamówienia w Biznes Market i wymaga uzupełnienia danych rejestracyjnych w ciągu 7 dni w panelu edycji konta.
3.3
Rejestracja oferentów w Serwisie odbywa się według następującego trybu:

 • wypełnienie formularza Rejestracja oferenta;
 • utworzenie konta;
 • aktywacja konta (link aktywacyjny i kod aktywacyjny przesyłane są na wskazany adres email);
 • aktywacja przywilejów i udostępnienie zasobów, które przysługują oferentowi w związku z zamówionym produktem, innymi zamówieniami lub uprawnieniami.

3.4
Rejestracja subskrybenta jest dokonywana poprzez Biznes Market, w trakcie składania zamówienia.
3.4.1
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem i natychmiastową aktywacją konta Subskrybenta, w tym udostępnieniem zasobów serwisu Klub + w zakresie wybranej subskrypcji.
3.5
Każdemu etapowi procesu rejestracyjnego towarzyszy korespondencja email, przesyłana na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
3.5.1
Błędne wpisanie adresu email w danym formularzu może skutkować niemożnością realizacji procesu rejestracyjnego lub jego zakończenia.
3.5.2
W przypadku opisanym w pkt. 3.5.1 błędne dane są usuwane przez Administratora na wniosek oferenta lub subskrybenta, a cały proces rejestracji wymaga powtórzenia.
3.5.3
W przypadku zamawiania usługi przez zarejestrowanego użytkownika wymagane jest jedynie jego zalogowanie się, a zamówione produkty są przypisywane do aktywnego konta.
3.6
Umowa o prowadzenie konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem formularza lub złożeniem zamówienia w Biznes Market, po zaakceptowaniu treści Regulaminu serwisu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i potwierdzeniu woli utworzenia konta przez naciśnięcie przycisku „Rejestruj”.
3.7
Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem.
3.7.1
Zarejestrowany użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Powinien także dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.
3.8
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez zarejestrowanego użytkownika danych logowania osobom trzecim.
3.9
Zarejestrowany użytkownik może w dowolnym czasie usunąć konto z Serwisu.
3.9.1
W celu usunięcia konta z Serwisu zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza dyspozycji, który jest udostępniany po zalogowaniu się.
3.9.2
Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.
3.10
Administrator ma prawo do odmowy rejestracji, zablokowania możliwości rejestracji, a także zablokowania konta oferenta lub subskrybenta, który nie uregulował należnych opłat dotyczących złożonego zamówienia.

4. Publikowanie

4.1
Oferent ma prawo do zamieszczania w Serwisie ofert i innych publikacji, w tym postów jeżeli uprawnienia ww. wynikają z nabytych przez oferenta pakietów i są aktywne.
4.1.1
Posty są zamieszczane w dziale „Forum” i mają charakter informacyjno-reklamowy.
4.1.1.1
Do kategorii postów zaliczane są m.in. notatki prasowe, artykuły promocyjne, wywiady, autowywiady, wydarzenia, testy, recenzje, felietony, opinie.
4.2
Oferent ma prawo do publikowania w Serwisie wyłącznie w imieniu i na rzecz organizacji, którą reprezentuje, a która jest nabywcą danego pakietu ofertowego. Tym samym oferent nie ma prawa do zamieszczania publikacji, w tym ofert osób trzecich.
4.3
Oferent może publikować oferty w kategorii głównej „Oferty” oraz jej podkategoriach: „Oferty doradztwa”, „Oferty biznesowe”, „Oferty szkoleń”, „Oferty online”.
4.3.1
Kategorie i podkategorie są tworzone przez Administratora.
4.4
Oferent nie ma prawa publikowania w kategorii „VIO”, która służy do identyfikacji wybranych rekordów rankingowych.
4.5
Administrator może tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu zarejestrowanych użytkowników.
4.6
Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych modułach.
4.7
Zarejestrowany użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien powielać tagów i tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i zaczynające się dużą literą.
4.8
Administrator może dezaktywować, a ostatecznie usunąć ofertę lub publikację jeżeli:

 • publikacja zawiera błędy językowe;
 • publikacja zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • publikacja zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • publikacja godzi w dobre imię zarejestrowanych użytkowników serwisu, Administratora lub opublikowano ją w złej wierze;
 • publikacja narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

4.9
Dezaktywowanie lub usunięcie publikacji zamieszczonych przez oferenta określone w pkt. 4.8 nie może rodzić ze strony oferenta lub osób trzecich żadnych roszczeń wobec Administratora, w tym roszczeń odszkodowawczych.
4.10
Wyłącznie oferent ponosi odpowiedzialność prawną za treści przez siebie publikowane (oferty, publikacje, komentarze), w tym odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
4.11
Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanymi w Serwisie przez oferenta treściami (ofertami, postami itp.), zarówno w celach informacyjnych, promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
4.12
Administrator zapewnia SEO dla każdej oferty i każdego postu zamieszczonego przez oferentów w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
4.13
Administrator udostępnia automatyczną propagację każdej oferty w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) oraz w kanale RSS Serwisu, realizowaną przez robota społecznościowego.
4.14
Z tytułu zamieszczenia publikacji, jej dystrybucji, redystrybucji lub powielania oferent, a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
4.15
Administrator ma prawo do rozporządzania publikacją także po rezygnacji lub usunięciu konta przez oferenta, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie publikacji, lecz na żądanie oferenta jest zobowiązany ww. publikację usnąć, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące.

5. Odnawianie aktywności produktów

5.1
Odnowienie aktywności pakietów ofertowych i modułów ofertowych może nastąpić przez:

 • wypełnienie i przesłanie Formularza dyspozycji, co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • złożenie nowego zamówienia w Biznes Market po wygaśnięciu okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • odnowienie automatyczne, które dotyczy wszystkim produktów nabywanych z kodem VIO.

5.2
W przypadku przesłania Formularza dyspozycji, odnawiającego aktywności pakietu lub modułu ofertowego, Administrator wystawia dokument sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dyspozycji.
5.2.1
Odnowienie aktywności pakietu lub modułu ofertowego poprzez Formularz dyspozycji w terminie określonym w pkt. 5.1 jest związane z gwarancją kosztów, zgodnie z którą Administrator gwarantuje, iż ceny produktów będą zawsze identyczne lub niższe niż w pierwotnym zamówieniu złożonym w Biznes Market.
5.2.2
Gwarancją kosztów nie są objęte produkty:

 • nabywane z wykorzystaniem kodu VIO;
 • zamówione za pośrednictwem Formularza dyspozycji po wygaśnięciem okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • zamówione w Biznes Market, po wygaśnięciu okresu aktywności określonego w pkt. 2.13, w celu przedłużenia okresu aktywności już posiadanego produktu.

5.3
Odnowienie aktywności subskrypcji pakietów członkowskich Klub + ma charakter automatyczny.
5.3.1
W przypadku braku rezygnacji subskrybenta lub oferenta z pakietu członkowskiego, na co najmniej 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13, aktywność danej subskrypcji członkowskiej uznaje się za odnowioną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach.
5.3.2
Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody subskrybenta lub oferenta.
5.3.3
Faktura określona w pkt. 5.3.2 jest wystawiana przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13 i nie później niż w ciągu 21 dni po upływie ww. okresu, z zaznaczeniem iż termin ww. nie skraca i nie przedłuża aktywności subskrypcji.
5.4
Każda płatność wynikająca z wystawionego już dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 9.10.
5.5
Każda płatność dotycząca pakietów członkowskich Klub + [patrz pkt 3.4.1] wynikająca ze złożonego nowego zamówienia lub odnowienia aktywności subskrypcji w okresie określonym w pkt. 5.3.3 jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 9.10.

6. Promocja i propagacja

6.1
Administrator zapewnia oferentom promocję ich ofert zarówno w samym serwisie, jak i w jego mediach społecznościowych, mediach i serwisach powiązanych oraz innych serwisach ekosystemu Biznes Cloud.
6.2
Zakres działań promocyjno-propagacyjnych realizowanych przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

 • automatyczna propagacja ofert publikowanych w Serwisie w mediach społecznościowych serwisu Konsulting + (Facebook. Twitter, LinkedIn, RSS);
 • promocja mediów społecznościowych oferenta na stronie Spotab (podpięcie jednego źródła społecznościowego, np. Facebooka, Twittera, Pinteresta, Instagrama do spotabu Serwisu);
 • promocja publikacji oferenta (oferty, posty) w serwisach sieci Biznes Cloud poprzez podpięcie źródła społecznościowego Konsulting + do spotabów wybranych serwisów i stałego wyświetlania treści źródłowych w co najmniej 3. serwisach miesięcznie;
 • przeprowadzanie okazjonalnych akcji mailingowych poprzez serwis Newsletter Tube, z zastrzeżeniem, że mają one charakter fakultatywny i są realizowane w miarę potrzeb oraz w zależności od dostępności zasobów;
 • promocja Serwisu i jego oferty w chmurze banerowej Baner Cloud;
 • pełna usługa SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku).

6.3
Znaki graficzne oferentów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o oferentach lub ich markach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody oferentów i bez ograniczeń czasowych.
6.4
Uprawnienia określone w pkt. 6.3 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem oferenta, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
6.5
Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych oferentów lub stronach ich produktów bez dodatkowej zgody z ich strony, z zastrzeżeniem, iż działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, wypełnionego formularza lub otrzymanego zlecenia.
6.5.1
Zapisy określone w pkt. 6.5 dotyczą także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i ich danych osobowych ujawnionych w CEIDG.

7. Produkty oferowane w Biznes Market

7.1
Administrator udostępnia następujące produkty w sklepie internetowym Biznes Market:

 • pakiety ofertowe;
 • pakiety członkowskie Klub +;
 • moduły ofertowe.

7.2
Dostępne pakiety ofertowe: Pakiet ofertowy PR, Pakiet ofertowy 365, Pakiet ofertowy Express.
7.2.1
Pakiet ofertowy PR kosztuje 799 zł (12 miesięcy) lub 1499 zł (24 miesiące) i oferuje:

 • możliwość dodania logo do każdego rekordu rankingowego;
 • możliwość dodania linku do strony firmowej w każdym rekordzie rankingowym;
 • możliwość dodania krótkiego opisu informacyjnego do rekordów rankingowych (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami);
 • dodanie rekordów organizacji do kategorii VIO, pozwalającej na wyświetlanie logo marki w sliderach informacyjnych na stronie głównej oraz na stronach rankingowych;
 • aktywację powiadomień o każdej nowej opinii lub komentarzu dotyczącym rankingowanej organizacji;
 • promocję postów i ofert w spotabie serwisu Konsulting + (jedno źródło społecznościowe, np. fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube);
 • możliwość publikowania postów w serwisie Konsulting + w dziale Forum, np. artykułów, notatek prasowych, wywiadów, artykułów reklamowych (SEO 7/365);
 • możliwość bezpłatnego ubiegania się o nagrodę Ranking Diamonds 2023;
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 1 w branżowym portalu informacyjnym Konsulting News;
 • bezpłatny Pakiet ofertowy 1 w serwisie Oferty + [patrz pkt 7.2.4].

7.2.2
Pakiet ofertowy 365 kosztuje 1799 zł (12 miesięcy) lub 3300 zł (24 miesiące) i oferuje wszystko, co jest zawarte w Pakiecie ofertowym PR, a dodatkowo:

 • możliwość dodania szczegółowego opisu informacyjnego do rekordów rankingowych (maksymalnie 5000 znaków ze spacjami), który nie może być opisem ofertowym;
 • możliwość dodawania ofert z SEO 7/365 do następujących katalogów: Oferty doradztwa, Oferty biznesowe, Oferty szkoleń, Oferty online;
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 2 w serwisie Konsulting News;
 • bezpłatny Pakiet ofertowy 2 w serwisie Oferty + [patrz pkt 7.2.4].

7.2.3
Pakiet ofertowy Express kosztuje 2999 zł (12 miesięcy) lub 5500 zł (24 miesiące) i oferuje zawartość Pakietu ofertowego PR oraz 365, a dodatkowo:

 • możliwość dodania szczegółowego opisu informacyjnego do rekordów rankingowych z galerią zdjęć i mediami osadzonymi (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami), który nie może jednak być opisem ofertowym;
 • społecznościową promocję mediów, postów i ofert w serwisie Spotab (jedno źródło społecznościowe, np. fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube lub kanał RSS danej witryny);
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 3 w serwisie Konsulting News;
 • bezpłatny Pakiet ofertowy 3 w serwisie Oferty + [patrz pkt 7.2.4];
 • promocyjny wywiad w serwisie Liderzy Online, którego celem jest promocja marki i oferty organizacji doradczej;
 • bezpłatny Pakiet członkowski Klub +, który zapewnia: dostęp do intranetu kooperacyjnego Klub +, możliwość dodawania ogłoszeń w intranecie kooperacyjnym, automatyczną propagację wszystkich ofert w intranecie kooperacyjnym Klub + (dział „Oferty”).

7.2.4
Bezpłatny pakiet ofertowy w serwisie Oferty + jest oferowany i udostępniany jedynie w przypadku nabycia w Biznes Market pakietu ofertowego Automatycznego odnawiania aktywności pakietów i modułów ofertowych lub aktywacji takiej usługi przez Formularz dyspozycji, opcja numer 13.
7.2.5
Koszt nabycia i aktywacji modułu ofertowego M1 wynosi 1 zł zgodnie z pkt. 7.5 i 7.6 Regulaminu serwisu.
7.3
Dostępne pakiety członkowskie: Pakiet członkowski Klub +.
7.3.1
Pakiet członkowski Klub + kosztuje 399 zł rocznie i oferuje:

 • dostęp do intranetu kooperacyjnego Klub + (serwis zewnętrzny);
 • możliwość dodawania ogłoszeń w intranecie kooperacyjnym Klub + (dział „Ogłoszenia”);
 • automatyczna propagacja wszystkich ofert w intranecie kooperacyjnym Klub + (dział „Oferty”), w przypadku posiadania Pakietu ofertowego 365 i Pakietu członkowskiego Klub + lub Pakietu ofertowego Express.

7.3.2
Pakiet ofertowy Express zawiera już w swojej ofercie subskrypcję członkowską Klub +.
7.5
Dostępne moduły ofertowe: Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych, Robot publikacyjny, Statystyka.
7.5.1
Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych, oznaczone identyfikatorem M1, kosztuje 1 zł i zapewnia:

 • gwarancję niezmienności kosztów;
 • ciągłość działania w zakresie dostępności ofert i usług;
 • automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych posiadanych przez oferenta;
 • bezpłatny pakiet ofertowy w serwisie Oferty + (rodzaj pakietu ofertowego w serwisie Oferty + uzależniony jest od wybranego pakietu ofertowego w serwisie Konsulting +).

7.5.2
Robot publikacyjny kosztuje 1200 zł (12 miesięcy, identyfikator M2) lub 2000 zł (24 miesiące, identyfikator M3) i oferuje automatyczną usługę publikacji ofert oraz postów (wymagane jest przesyłanie plików i dyspozycji).
7.5.3
Statystyka kosztuje 120 zł (12 miesięcy, identyfikator M4) lub 220 zł (24 miesiące, identyfikator M5) i oferuje:

 • skracanie linków w rekordach rankingowych i ofertowych;
 • skracanie linków w postach publikowanych w mediach społecznościowych (dotyczących oferenta);
 • skracanie linków w reklamach, w tym reklamach banerowych;
 • cotygodniowy raport kliknięć (raporty wysyłane e-mailem z anonimizacją adresów IP).

7.6
Aktywność pakietów i modułów ofertowych może być odnawiana automatycznie, czyli bez konieczności ponownego składania zamawiania przez oferenta.
7.6.1
Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych może zostać aktywowane przez:

 • nabycie w Biznes Market modułu ofertowego Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych;
 • aktywację Automatycznego odnawiania aktywności pakietów i modułów ofertowych w Formularzu dyspozycji, opcja numer 13,
 • automatyczne odnowienie administracyjne, które ma miejsce w przypadku wszystkich produktów nabytych z zastosowaniem Kodu VIO [patrz pkt 5.1 Regulaminu].

7.6.2
Opłata określona w pkt. 7.5.1 jest naliczana za każdy okres aktywności danego produktu.
7.6.2.1
W przypadku nabycia kilku produktów w trakcie jednej transakcji opłata określona w pkt. 7.5.1 jest naliczana zbiorczo za wszystkie nabyte w ten sposób produkty.
7.6.3
W związku z rozpoczęciem nowego okresu aktywności danego produktu Administrator ma prawo, w ramach automatycznego odnowienia, do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania zgody oferenta.
7.6.4
W przypadku aktywacji automatycznego odnowienia pakietów i modułów faktura określona w pkt. 7.6.3 jest wystawiana przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13 i nie później niż w ciągu 14 dni po upływie ww. okresu, z zaznaczeniem iż termin ww. nie skraca i nie przedłuża okresu aktywności pakietów i modułów, określonego w pkt. 2.13.
7.6.5
Dezaktywacja automatycznego odnawianie aktywności pakietów i modułów ofertowych może zostać dokonana poprzez Formularz dyspozycji, opcja numer 14.
7.6.6
Dezaktywacja automatycznego odnawiania pakietów i modułów ma charakter natychmiastowy, lecz dotyczy nieaktywnych, w tym przyszłych okresów rozliczeniowych.
7.6.7
Jeżeli dyspozycja określona w pkt. 7.6.5 została złożona w dniu wystawienia faktury VAT dotyczącej nowego okresu rozliczeniowego lub w terminie po nim następującym nie będzie dotyczyła okresu aktywowanego ww. fakturą VAT, lecz okresu kolejnego.
7.6.8
Jeżeli dyspozycja dezaktywacji jest składana przez oferenta, który korzystając z kodu VIO aktywował bezpłatny pakiet ofertowy w serwisie Oferty +, zostanie zrealizowana po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia aktywacji bezpłatnego pakietu ofertowego w serwisie Oferty +.
7.6.9
W przypadku braku rezygnacji uczestnika na co najmniej 7 dni przed upływem terminu określonego w pkt. 2.13, uczestnictwo danego uczestnika w Projekcie uznaje się za przedłużone na edycję kolejną, za zgodą stron oraz na tych samych zasadach.
7.6.10
Odnawiając uczestnictwo danego uczestnika w Projekcie, Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody uczestnika i bez możliwości zwolnienia z opłat należnych w przypadku niedochowania przez uczestnika terminu określonego w pkt. 7.6.9.
7.6.11
Odnowienie administracyjne musi być poprzedzone co najmniej 3. powiadomieniami e-mail dotyczącymi upływających terminów, a odnowienie nie następuje w przypadku zwrotnej decyzji wyrażającej brak woli kontynuowania umowy.
7.7
Rozliczenia, w tym rozliczenia partnerskie i afiliacyjne, mogą być dokonywane w formie kompensaty.
7.7.1
W przypadku rozliczeń kompensacyjnych obowiązują ceny bazowe, a tym samym nie obowiązują żadne promocje, w tym kupony VIO.
7.8
W przypadku organizacji doradczych, które funkcjonują jako wydzielone jednostki organizacyjne w ramach jednej organizacji, możliwe jest nabycie jednego pakietu ofertowego dla całej organizacji, w tym wszystkich jednostek organizacyjnych.
7.8.1
W przypadku posiadania przez wydzieloną jednostkę organizacyjną osobowości prawnej wymagane jest zamówienie dla takiej jednostki osobnego pakietu ofertowego.

8. Rankingowanie

8.1
Wszystkie rankingi, a tym samym oceny mają charakter publiczny, transparentny i społecznościowy.
8.1.1
Administrator nie posiada prawa do ingerowania w oceny punktowe lub liczbowe dokonywane przez internautów, a tym samym nie ma prawa do kształtowania lub korygowania wyników rankingowania.
8.1.2
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych opinii lub wyzerowania wyników oceny danej organizacji w przypadku stwierdzenia, iż opinie lub rekomendacje zostały dodane z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także gdy pozyskano je odpłatnie lub w sposób zautomatyzowany.
8.1.3
Administrator posiada prawo do moderowania opisowej części referencji kontrahentów, z zastrzeżeniem iż moderacja powyższa musi zostać oznaczona w moderowanym tekście dopiskiem „moderacja” zamkniętym w nawiasach kwadratowych, a moderowana opinia musi mieć charakter bezprawny.
8.1.4
Administrator zastrzega sobie prawo do językowego poprawiania nazw, danych lub opinii jeżeli zawierają one błędy językowe lub ich zapis jest niezgodny z przyjętymi zasadami poprawności językowej, dotyczy to także zapisu form prawnych, np. Sp. z o.o. zamiast sp. z o.o.

9. Postanowienia końcowe

9.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
9.2
Wszyscy użytkownicy Serwisu, a tym samym zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności ingerowania w zawartość stron i ich elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.3
Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach.
9.4
Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email oferenta lub subskrybenta oraz następujący adres Administratora: admin@konsulting.plus.
9.5
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email lub udostępniane do pobrania w formacie PDF (link do serwisu Fakturowania.pl).
9.5.1
W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia odbiorcy kosztami ww. przesyłki.
9.6
Wszelkie koszty, w tym ceny produktów dostępnych w Biznes Market, są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
9.7
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez Formularz reklamacyjny, udostępniany zarejestrowanym użytkownikom po zalogowaniu się.
9.7.1
Reklamacje składane w innej formie niż podana w pkt. 9.7 mogą pozostać bez odpowiedzi Administratora lub odpowiedź na nie może wiązać się ze znacznym opóźnieniem.
9.8
Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie oferentów lub subskrybentów, będą pozostawały bez odpowiedzi.
9.9
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
9.9.1
Jeżeli Administrator nie odpowie na reklamację w terminie określonym w pkt. 9.9, uważa się iż reklamację uznał za uzasadnioną.
9.10
Oferent lub subskrybent ma prawo do złożenia rezygnacji dotyczącej zamówienia określonego w Rozdziale 2 w dowolnym terminie.
9.10.1
Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego, widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
9.10.2
Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
9.10.3
Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email, a dezaktywacja usług następuje w zakresie i trybie określonym przez oferenta lub subskrybenta w Formularzu rezygnacyjnym.
9.10.4
W przypadku złożenia rezygnacji po rozpoczęciu następnego okresu rozliczeniowego, czyli po wystawieniu dokumentu sprzedaży (np. Faktury VAT), płatność wynikająca z danego dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być anulowana.
9.10.5
W przypadku złożenia rezygnacji, która dotyczy produktu nabywanego w pełnej cenie, przez oferenta lub subskrybenta posiadającego inne produkty nabyte w cenie obniżonej z zastosowanie Kodu VIO, przyjmuje się iż ww. rezygnacja dotyczy także wszystkich produktów nabytych w cenie obniżonej.
9.10.5.1
Oferent lub subskrybent traci prawo do korzystania ze wszystkich produktów nabytych z zastosowaniem Kodu VIO (w cenie obniżonej), które bez dodatkowego powiadomienia podlegają natychmiastowej dezaktywacji, a w celu dalszego korzystania z wybranych produktów, jest zobowiązany do ich ponownego zakupu w pełnej i aktualnej cenie.
9.10.6
Dezaktywacja produktów (np. pakietów ofertowych) nabytych przez oferenta w cenie obniżonej z zastosowaniem Kodu VIO, wynikająca z jego rezygnacji z produktu nabytego w pełnej cenie, nie może być przedmiotem żadnych roszczeń oferenta, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań i rekompensat oraz zwrotów.
9.11
Oferent lub subskrybent ma prawo do składania dyspozycji poprzez Formularz dyspozycji.
9.11.1
Zlecenia dyspozycji są realizowane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 h.
9.12
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu.
9.12.1
Informacje na temat istotnych zmian lub aktualizacji są publikowane w formie komunikatów zamieszczanych w profilu Administratora w Katalogu ofertowym.
9.12.2
Aktualizacje Regulaminu są oznaczane przez dodanie daty aktualizacji w ostatniej części identyfikatora Regulaminu, określonego w pkt. 1.1.
9.13
Podanie nieprawdziwych danych, błędnego kodu PIN, złożenia dyspozycji lub rezygnacji niemożliwej do zaakceptowania ze względu na uwarunkowania prawne, umowne lub zapisy niniejszego Regulaminu oznacza jej nieważność.

10. Administrator

10.1
Administratorem Serwisu internetowego Konsulting + udostępnionego pod adresem www.konsulting.plus, zwanego daje „Serwisem”, jest Ranking.expert sp. z o.o., zwana dalej „Administratorem”.
10.1.1
Dane Administratora zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 206 ksh:
a) Ranking.expert sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa;
b) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000960547;
c) numer NIP: 7011080265;
d) kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, wniesiony w całości.
10.2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez oferenta lub subskrybenta w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebooka, Twittera);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie oferenta lub subskrybenta, a w szczególności za korzystanie z produktów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania przez oferenta lub subskrybenta nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

10.3
Przeniesienia praw i obowiązków administracyjnych na inny podmiot lub jednostkę organizacyjną dokonane przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu, np. dotyczące zawartych umów, w tym produktów zamówionych w Biznes Market, nie wymaga odrębnej zgody, a także powiadomienia oferenta lub subskrybenta.
10.4
Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

Konsulting.plus_logo_300px

Polityka prywatności  •   Regulamin serwisu  •  Biznes Market  •  Kontakt

2024 @ Ranking expert sp. z o.o. All rights reserved

Konsulting +
Konsulting +
Logo
Twój koszyk